Monday, July 20, 2015

Some tips for no-line watercoloring:Hello everyone,
today I´d like to share with you few tips how to use the technique called no-line watercoloring.

Prajem vám všetkým krásny deň,
v dnešnom návode by som vám chcela predstaviť postup 
ako maľovať spôsobom no - line watercoloring / 
inými slovami maľovanie akvarelom bez čiernych liniek. 
Celý článok si môžete prečítať aj na blogu Paperoamo.
 


The point is to persuade everyone that you have drawn the stamped image by hand, with no additional help, with your natural talent just like the true artists do :-)   

V tejto technike ide o to, aby sme všetkých presvedčili,
 že opečiatkovaný obrázok sme nakreslili vlastnoručne, 
bez pomoci, s prirodzeným talentom ako skutoční umelci :-D 
Our aim is to get rid of black / dark / sharp edges and get closer to the spirit of watercoloring which is airy, soft, subtle, without lines. 

Cieľom je zbaviť sa čiernych / tmavých / ostrých línii a
viac sa priblížiť k podstate akvarelového maľovania, 
ktoré je vzdušné, jemné, nežné, bez línii. 


I´d like to show you the way how to try this technique and be sure you're going to love it :-)
Step by step we will try few ways how to make it the right & original way.

Ukážem vám postup, ktorý by mal zaistiť, 
že sa vám táto technika zapáči okamžite. 
Postupným skúšaním sa dopracujeme k postupu,
akým sa to má robiť správne. 


Let´s start. What we are going to need ?
watercolour paper, watercolour brush, scratch paper, stamps and distress inks in soft colours.
The lighter colour, the better but in my opinion you can use any colour.

Tak teda začnime :) Čo budeme potrebovať ?
akvarelový papier, akvarelový štetec, obyčajný papier, 
pečiatku a Distress Inks v jemných farbách.
Čím svetlejšie, tým lepšie, ale podľa mňa sa dá využiť každá jedna farba. 
1. First let´s start with the easiest way and use the natural property of Distress Inks . It´s not recommended to stamp with these inks because they react with water but that´s what we want :-)
I used the Picket Raspberry, stamp it on the paper and colour the whole image. Gradually you colour petal after petal and get bright colours. Lines are still noticeable but at least it isn´t the black or dark brown :-) 

1. začnime jednoduchým spôsobom, pri ktorom využijeme
prirodzenú vlastnosť distress atramentových podušiek. 
Neodporúča sa s nimi pečiatkovať, pretože sú nestále pri 
kontakte s vodou, ale to my práve potrebujeme :-)
Použila som odtieň Picked raspberry, aplikovala na pečiatku, 
opečiatkovala akvarelový papier a vyfarbila celý obrázok. 
Postupne farbíte lupeň po lupeni. 
Výhodou je, že získate jasnú farbu obrázka. 
Línie sú stále zreteľné, ale aspoň to nie je čierna alebo tmavohnedá :-)
2. This time we are going to need a soft colour of ink and a scratch paper.
First you stamp on the scratch paper and then immediately on the main panel of your card.
Do not apply the additional colour, stamp with the rest of the colour you got on the stamp. The aim is to get light outline that will help us with the colouring. The stamp image on the scratch paper is our template.
I wanted the blue flower. For the base outline I have used the Tumbled Glass and for colouring Salty Ocean. Just press the ink cube on the acrylic block and apply the colour with the brush.


 2. Pri druhom spôsobe budeme potrebovať 
jemný odtieň pečiatky a osobitný poznámkový papier.
Pečiatku najprv opečiatkujeme na poznámkový papier, 
a potom hneď na akvarelový papier.
Bez dodatočnej aplikácie farby, len s tým čo ostalo na pečiatke. 
Cieľom je dostať jemný obrys, ktorý nám pomôže pri vyfarbovaní. 
Obrázok na poznámkovom papieri nám slúži ako vzor.
Chcela som modrý obrázok. Na základný obrys som použila Tumbled Glass, 
pre vyfarbovanie  Salty Ocean. Atramentovú podušku som odtlačila 
na akrylový blok, farbu postupne naberala štetcom a vyfarbovala. 
3. Here is the final, we are going to try the original way how to colour with no-lines.
Choose the lightest colour - Antique Linen. Stamp on the scratch paper and then on the watercolour paper.
Yes, you´re right - you barely see it :-)
Gradually you lose the support in stamp´s lines and have to rely on your drawing skills.
I wanted to draw a character with face so I used this adorable stamp set by Kaisercraft with Distress Markers.  


3. Dostávame sa do finále, k originálnemu postupu. 
Vyberieme si najsvetlejšiu farbu - Antique Linnen.
Opečiatkujeme na poznámkový papier, a potom na akvarelový.
Áno, máte pravdu - ten obrys na papieri v podstate ani nevidíte :)
Postupne strácate oporu v líniách pečiatky a 
musíte sa spoliehať len na svoje kresliace schopnosti.
Chcela som vyskúšať namaľovať aj postavu s tváričkou, 
preto som opäť siahla po mojich obľúbených pečiatkach a Distress Markeroch.
 

It´s good to emphasize the details on face like eyes, nose or lips. I did emphasized the eyelashes.

Pri tváričkách sa odporúča zvýrazniť 
detaily na tvári ako oči, ústa nos. 
Tej mojej som zvýraznila jej mihalnice :-)


And here are the finished postcards.

A tu sú finálne pohľadnice. 


I had to make one more card the same way. I bought new classic watercolours so I had to try them out. And I love them :-)
 
Neodolala som a vytvorila ešte jednu pohľadnicu s Antique Linnen. 
Doplnila som svoje akvarelové farby, nové odtiene som proste musela vyskúšať :-) 


I hope you liked my tutorial and I hope you are going to try this method.
It is definitely a challenge. Will you accept it ? :-)))
Let me know

Dúfam, že sa vám dnešný návod páčil.  
Každopádne je to výzva. Vyskúšate ? :-)

 

 

No comments:

Post a Comment